กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลาการเข้ารับการอบรม

โหลดเอกสาร
1.  p-4
2.  P-3
3.  p-5
4.  P-2
1.หลักสูตร"เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต" รุ่นที่ 4
2.หลักสูตร"การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting"รุ่นที่ 6
3.หลักสูตร"กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 21
4.หลักสูตร"การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินฯ"รุ่นที่ 8
5.หลักสูตร"การพัฒนาการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในคลินิก"รุ่นที่ 2
6.หลักสูตร"Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล(TCAB)"รุ่นที่ 2
7.หลักสูตร"การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting"รุ่นที่ 7
8.หลักสูตร"สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้านClinical Supervision"รุ่นที่ 3


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000