กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 22561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000