กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-1
3.  p-3


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000