กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2563

โหลดเอกสาร
1.  p-2
2.  p-4
3.  p-5
4.  p-3
5.  p-6
6.  p-1


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000