กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประชุมอบรม
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งครั้งที่11
ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยจากมหันตภัย Cyber และงานสังสรรค์ราตรีสีขาว
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Tumor Conference
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support) สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update basic help 4.0_ Love to work & Happy workplace
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ 5 lampang Cardiothoracic Surgery Meeting (LCTS)
ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principle and practice in Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยุค 4.0
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 59
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advance Nursing Management
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ Best practice in ostomy and wound care
ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)
ขอเรียนเชิญแพทย์และพยาบาลร่วมงานประชุมวิชาการหน่วยมะเร็งวิทยา ประจำปี 2561 เรื่อง กิน อยู่ อย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็งยุค 4.0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day 2018)
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 22561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Practical points in systemic therapy for common cancer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care ครั้งที่ 9
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมแพทยืและพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses)
เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในหัวข้อเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน
ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที่ 16
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nursing research and happy ageing society development
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับหน่วยงานในเครือข่าย
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งครั้งที่ 9
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร ประสานงานและการเจรจาต่อรอง (Communication Skills Coordination and Negotiation skills)
ขอเรียน้ชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมวิสัญญีพยาบาล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asin Clinical Oncology Society ( ACOS 2018)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิค
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Advance Cardiovascular life support (ACLS) for nurse:Guideline 2015"
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)" รุ่นที่ 7 ภาคปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง"Patient & Professional Safety 2017:ความท้าทายบทบาทพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0"
ขอเชิญประชุม The Comprehensive concept on GIST management in 2017
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 17 (Interhospital Breast Conference)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ
ประชุมวิชาการเรื่อง "Right Antibiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม. ครั้งที่ 11
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ 1st Northern Thailand Thoracic Oncology Group Conference เรื่อง "Update in Early Lung Cancer"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม SPENT สัญจร ครั้งที่ 5
ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การนิเทศทางการพยาบาลฯ"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง"จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ(From proposal to publication)
ขอเชิญประชุม 3rd National Palliative and Hospice Care Conference"Palliative Care for All:ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การนิเทศทางคลินิกแบบสหวิทยาการ : สู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยรังสีวิทยา"
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง"ตามรอยเท้าพ่อ : พลังวิชาชีพพยาบาล สู่ภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน"
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง กฏหมาย/จริยธรรมทางการพยาบาล
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ งานจ่ายกลาง พนักงานเปลและคนงาน)
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่อง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง(หลักสูตร 3 วัน)"
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสุ๋การบริการที่เป็นเลิศ"
ขอเชิญส่งรายชื่อในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล
ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม "เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่"
ประชุมวิชาการประจำปี2560 เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ : จุดเปลี่ยนสำหรับพยาบาลไทย "
ขอเชิญประชุมเรื่อง "การบำบัดระบบหายใจและการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ"
ประชุมวิชาการ เรื่อง ประชาชนสุขภาพดี วิสัญญีมีสุข ในยุค Thailand 4.0
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลีกสูตร แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) หลักสูตร 10 วัน
ประชุมวิชาการ The International Single Topic Symposium of HPB Sugery (ISit - HPB 2017) ในหัวข้อ "Merging Surgical Techniques and Advanced Technology"
การประชุมวิชาการ เรื่อง Transformation : From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC รุ่นที่ 2,3 และ OCC รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง"Nursing Specialist Standardized to Service Plan: การนำมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลาการเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Suandok Palliative Care ครั้งที่ 8
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งครั้งที่ 8
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 6
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้าย (หลักสูตรพื้นฐาน 3 วัน)

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000