กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรม
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Strengthening Hospital Management) ผ่านระบบ VDO conference
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย "ความสุขในกรมการแพทย์บุคคลต้นแบบ(MOPH DMS)"
หนังสือยินยอมให้บันทึกภาพและเสียง ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษา และการนำออกเผยแพร่ เพื่อเป็นสื่อด้านการศึกษา วิจัย ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
แจ้งเลื่อนอบรมระยะสั้นโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง(หลักสูตร 3 วัน)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2563
แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที่ 3-2561
ขอส่งตัวนักบริบาลฝึกภาคปฏิบัติ
ใบขอแลกการอบรม/ประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการบริหารจัดการยาเคมีบำบัด
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องกฎหมาย จริยธรรมทางการพยาบาล
ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วาระ 2562-2564
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเก็บกู้ยาเคมีบำบัด ตก หก หล่น
แจ้งกำหนดการส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์รอบที่ 2-2561
ขอความร่วมมือดำเนินการจัดซื้อ จัดหาพืชผักปลอดสารพิษสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วยใน
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
การพิจารณากำหนดหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561
แจ้งอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน ประจำปี 2561 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
การประทับหรือแสดงสัญลักษณ์ เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ให้ปรากฏในหนังสือราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญพยาบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พยาบาลโภชนบำบัด ครั้งที่ 5
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ Best practice in ostomy and wound care
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลาการเข้ารับการอบรม
ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
แบบใบสมัครพยาบาล ชพ. และ ปก1 ปก2
แนวทางและหลักกเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้น
ขอสนับสนุนงานตามภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560
หลักเกณฑ์และคำแนะนำด้านสุขภาพในการขอรับการตรวจลงตราผู้แสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ สำหรับปี ค.ศ.2017 ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและการวางระเบิด
เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้เข้มงวด เรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
เชิญชวนประดับธงชาติไทย
ขอแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับลงทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
แนวทางการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้จติดยาเสพติด พ.ศ.2545 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
เรื่อง ข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยความร้อน
การให้ความสำคัญในการใช้ตราอัตลักษณ์(LOGO)กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
การกำหนดให้วนที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
แจ้งอัตราค่าบริการพิเศาสำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน ประจำปี 2560 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กำหนดแนวทางการสั่งการหนังสือภายนอกและภายใน
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่ายชาติ
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000